• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi Eğitimi

Ergonomi uyum, uygunluk anlamına gelir. Kişilerle yaptıkları iş, kullandıkları eşyalar, çalıştıkları, yaşadıkları ortamlar arasında uygunluk olmasıdır. Eğer bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerinde stres azalır. Daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı ve kolay yaparlar ve yanlışları daha az olur. Burada sadece fiziksel uygunluktan söz edilmemektedir aynı zamanda psikolojik ve diğer bakımlardan da uygunluk kastedilmektedir.

Bu nedenle ergonomiye insan faktörleri denmesi de doğrudur.2 İnsan mühendisliği veya işbilim olarak da adlandırılan ergonomi; insan, makine ve işin birbirleriyle en iyi şekilde uyumlaştırılması amacıyla, insanın fizyolojik, biyolojik, anatomik ve diğer özelliklerini inceler, makine ve işin bu özelliklere uygun olarak tasarlanmasını sağlar. 3 Ergonomi çalışanın iş yerinde sağlık ve güvenlik içerisinde çalışmasını, işin insana uygun olarak tasarlanmasını, yorulmanın ve iş stresinin azaltılmasını, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesini, iş gücü kayıplarının önlenmesini, verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesini amaçlar.

Uluslararası Ergonomi Örgütü’nün Haziran 2000 tarihinde yaptığı tanıma göre ergonomi ya da insan faktörleri; insan ve sistemin diğer öğeleri arasındaki etkileşimlerin anlaşılması ile ilgili bilimsel disiplin ve insan iyilik halini ve genel sistem performansını en uygun düzeyde sürdürecek biçimde kuram, ilke ve yöntemleri uygulayan meslek olarak tanımlanmıştır.