• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

İşyerlerinde Tutulması Gereken Kayıt ve Belgeler

İşyerlerinde Tutulması Gereken Kayıt ve Belgeler

İş sağlığı ve güvenliği İşyerlerinde Tutulması Gereken Kayıt ve Belgeler 506 sayılı Kanunun 79uncu maddesi 1inci fıkrasında; İşverenlerin, bir ay içinde çalıştırdıkları sigortalıların sigorta primleri hesabına esas tutulan kazançlar toplamı ve prim ödeme gün sayılarını gösteren prim belgelerinde yazılı bilgileri doğrulayacak muteber işyeri kayıtlarının istenilmesi halinde Kurumumuza ibraz etmekle yükümlü oldukları belirtilmiştir. 

Kanun metninde işyeri kayıtlarının neler olduğu açıklanmamıştır. 

506 sayılı Kanunun 135inci maddesi (B) fıkrası (c) bendinde ise Sigortalıların tescili, işverenler tarafından tutulacak kayıtlar ve işverenlerin uymaya mecbur bulundukları usul ve esaslar, isteğe bağlı sigortaya tabi tutulanların prim ödeme şekillerinin Kurumca hazırlanacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, ifade edilmiş ve Kanunun amir hükümleri doğrultusunda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Anılan yönetmeliğin beşinci kısmını oluşturan 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddelerinde işverenlerce tutulacak defter ve belgelerle ilgili hükümler düzenlenmiştir. 
Yönetmeliğin;
21inci maddesi, işverenlerin diğer kanunlar gereğince tutmak zorunda oldukları defterlerle dayanağı belgeler, aylık sigorta primleri bildirgeleri, dört aylık sigorta primleri bordroları ve aylık sosyal güvenlik destek primi bordrolarının dayandığı belgeler niteliğinde sayılacağı ve defterlerin hangi hallerde geçerli sayılmayacağı, 
22 nci maddesi, diğer kanunlara göre defter tutma zorunluluğu bulunmayan işverenlerin, Kuruma verdikleri prim belgelerini doğrulayıcı nitelikte olmak üzere aylık ücret tediye bordrosu düzenlemeleri gerektiği, 
23 üncü maddesi, aylık ücret tediye bordrosunda bulunması gereken zorunlu bilgilerin neler olduğu, 
24 üncü maddesi, tehlike sınıfları veya dereceleri farklı olan işyerlerinde çalışan sigortalıların aylık ücret tediye bordrolarının ayrı düzenleneceği, 
25 inci maddesi, aynı işverene ait ve aynı tehlike sınıfında bulunan iş veya işyerleri ile ilgili müşterek tutulmuş defter veya kayıtların, ayrı ayrı verilen prim belgelerinde yazılı bilgiler toplamı ile mutabık olması halinde, iş veya işyerinden verilen belgelerde yazılı olanları doğruladığının kabul edileceği, 
26ncı maddesi, işverenler ve aracıların, işyeri ile ilgili tüm defter ve belgeleri, istenilmesi halinde Sigorta Müfettişine göstermek üzere 10 yıl süreyle saklamak zorunda oldukları,

Yapılacak tebligat üzerine, defter ve belgelerin, incelemeyi yapacak ilgili sigorta müfettişinin tebligatta gösterdiği adrese getirileceği, ancak, işveren veya aracı tarafından defter ve belgelerin işyerinde ya da belge ile kanıtlanması kaydıyla işletme merkezinde, işletme merkezi bulunmuyorsa kanuni ikametgahında incelenmesinin yazılı olarak isteneceği ve bu isteğin bir tutanakla tespit edileceği ve ilgili Sigorta Müfettişince de teftişe elverişli bulunursa incelemenin orada yapılacağı,

Defter ve belgelerin 506 sayılı Kanunun 132nci maddesi gereğince 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılacak bildiri ile istenilebileceği gibi, işveren, işveren vekili veya aracı ile düzenlenecek tutanakla da istenebileceği, 

Yapılacak tebligata rağmen 15 gün ya da haklı bir sebep ileri sürülerek yazılı istekte bulunulması veya bu durumun ilgililerin şahsen başvurusu ile bir tutanakla tespiti üzerine verilen mehil süresi içinde gösterilmeyen defter ve belgeler daha sonra ibraz edilirse gerekli incelemenin yapılacağını, ancak bu durumda ilgililer hakkında 506 sayılı Kanunun 140ncı maddesinin (d) fıkrası hükmünün uygulanacağı, 

İşveren, işveren vekili veya aracı tarafından haklı bir sebep ileri sürülerek istenilen mehil süresinin Sigorta Müfettişince belirleneceği, zaman aşımının söz konusu olduğu hallerde mehil süresine ilişkin isteklerin kabul edilemeyeceği, 

Defter ve belgelerin gösterilmeyeceği, gösterilemeyeceği veya mevcut olmadığı işveren, işveren vekili veya aracı tarafından yazılı olarak bildirildiği ya da bu durum Sigorta Müfettişince bir tutanakla tespit edildiği takdirde, ilgililere süre verilmesi hususunda ayrıca tebligat yapılmayacağı, 

hususlarında düzenlemeler getirmiştir.