• Tel: 0312 231 96 28
  • Email: info@duzgunisg.com

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi sanayileşmeyle birlikte birçok işletmede kimyasal madde kullanımının arttığını görmekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında da kimyasal maddelerle çalışmalara ilişkin sağlık ve güvenlik tedbirleri büyük bir önem taşımaktadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkarılan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12 Ağustos 2013 tarih ve 28733 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 12 Ağustos 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İşverenler; kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca işverenler söz konusu yönetmelik kapsamında;

- Risk değerlendirmesi yaptırmak,

- Tehlikeli kimyasal maddelerle çalışmalarda önlem almak,

- Acil durumlarda önlem almak,

- Çalışanlara eğitim vermek ve bilgilendirmek.

- Çalışanların görüşlerini almak ve çalışanların katılımını sağlamak,

- Sağlık gözetimi yapmakla da yükümlüdürler.

İşveren, işyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden olumsuz etkilerini belirlemek üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uygun şekilde risk değerlendirmesi yapmakla yükümlüdür.

Kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilen hususlar özellikle dikkate alınması gerekmektedir;

a) Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları.

b) İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu.

c) Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi.

ç) Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı.

d) Bu yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri.

e) Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi.

f) Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları.

g) Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri.

İşveren, tedarikçiden veya diğer kaynaklardan risk değerlendirmesi için gerekli olan ek bilgileri edinir. Bu bilgiler, kullanıcılara yönelik olarak, varsa kimyasal maddelerin yürürlükteki mevzuatta yer alan özel risk değerlendirmelerini de içerir.

İşveren, kimyasal maddelerle çalışmalarda, çalışanların bu maddelere maruziyetini önlemek, bunun mümkün olmadığı hallerde en aza indirmek ve çalışanların bu maddelerin tehlikelerinden korunması için gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanır.

Tehlikeli kimyasallarla yapılan çalışmalarda çalışanlara veya temsilcilerine verilecek eğitim ve bilgiler, yapılan risk değerlendirmesi sonucu ortaya çıkan riskin derecesi ve özelliğine bağlı olarak, sözlü talimat ve yazılı bilgilerle desteklenmiş eğitim şeklinde olur. Bu bilgiler değişen şartlara göre güncellenir. Kimyasal madde üreticileri veya tedarikçileri, işverenin talep etmesi halinde, risk değerlendirmesi için gerekli olan hususlar ile ilgili tüm bilgileri vermek zorundadır.